top of page

Om Kungsgårdsstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att stöda hembygden och främja resurshushållningen i Ekenäsnejden och Snappertuna. Det görs genom att bevilja understöd för verksamhet som gynnar kultur, idrott och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom det här område.

Stiftelsen kan också bevilja ekonomiskt stöd till arbete som främjar sparande och ekonomisk fostran inom stiftelsens verksamhetsområde.

Stiftelsen delar ut pris för årets kulturgärning i Ekenäsnejden.

Kungsgårdsstiftelsen grundades 2004 som Aktiastiftelsen i Ekenäs och antog sitt nuvarande namn år 2022. Namnet anspelar på de två kungsgårdar som tidigare funnits inom stiftelsens verksamhetsområde, nämligen Raseborgs kungsgård och Ekenäs kungsgård. Raseborgs kungsgård i Snappertuna nämns första gången år 1540, medan Ekenäs kungsgård grundades år 1558 av Gustav Vasa och hertig Johan.

 

Kungsgård var benämning på de större av kronans lantegendomar, som ofta var fogdeboställen eller residens för kronans representanter. Kungsgårdarna kunde också fungera som militärförläggningar och mönsterjordbruk. Kungsgårdarna var ett slags ekonomiska centra på sin tid.

 

Namnet Kungsgårdsstiftelsen har valts för att påminna om vikten av god hushållning och av att förvalta resurser väl. Namnet binder också samman Ekenäs och Snappertuna som är stiftelsens verksamhetsområde.

 

Kungsgårdsstiftelsen följer god stiftelsepraxis i sin verksamhet.

bottom of page